BG PLUS MEDIA

Introduction of Designer and Design Office

SHOKITA Design/ Kaoru Shokita

TEL: 090-4989-5403
E-mail:shokita-d@friend.ocn.ne.jp
Address:3-19-4, Shiozaki-cho, Itoman-shi,Okinawa-Ken


Passione Kikaku / Ken Morioka

TEL: 050-3156-2106
E-mail:passione@moriokatakeru.com
Address:1-4-9-205, Unoki,Oota-ku,Tokyo